Xác X, XR, XS, XSM cho anh em lấy linh kiện

#1
Xác hola cho anh em lấy linh kiện, anh em ăn được nguyên lô trao đổi riêng làm giá với em.
  1. XSM gold đẹp 99%, mã A2101 có thùng rác = 12
  2. XSM gold đẹp 99% mã A2101 = 12
  3. XSM Silver vỏ đẹp 98%, kính dịa nhẹ, mã A2101 = 10tr5
  4. XR silver đẹp 99%, màn mèo nhẹ, mã A2105 = 3tr7
  5. XR Gold đẹp 99%, màn mèo nhẹ, mã A2105 = 3tr8
  6. XR silver đẹp 99%, màn mèo nhẹ, mã A2105 = 3tr7
  7. XR silver vỏ 98%, màn mèo nhẹ, mã A2105 = 3tr5
  8. XS Gold 99%, màn mèo nhẹ, mã A2097= 6tr8
  9. XS Gold...

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.