share tool VNF MTK

#1
tool được dựa trên code github.com được e đóng gói thành tool cho ae dễ sử dụng
bao gồm các chức năng
1.FACTORY REST " chức năng auto fomat use data"
2.ERASE FRP "chức năng auto xóa tài khoản google chip MTK và trừ máy SAMSUNG dùng chip MTK"
3.UNLOCK BL "chức năng auto unlock bootloader chip mtk"
4.RELOCK BL " chứ năng auto lock bootloader chip mtk"
5.BROM UNVERSAL "chức năng boot MTK auto"
6.BROM "chức năng boot chip MTK khi kéo com USB SHARE"
7.FLASH TOOL " thêm sẵn vào cho ae tiện khi sử...

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.